Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu zwik_drawsko.bip.gov.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zwik_drawsko.bip.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zwik_drawsko.bip.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-05-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Leszek Andrukianiec, adres poczty elektronicznej l_andrukianiec@zwikdrawsko.pl.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 943630091. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ZWiK w Drawsku Pom., ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko Pomorskie.

  • Siedziba znajduje się w budynku przy ulicy Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim,
  • budynek jest obiektem parterowym do którego prowadzą dwa wejścia A od frontu i B od wewnątrz posesji,
  • wejście B jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych , na drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy,
  • do wejścia B prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich z zlokalizowanym przed podjazdem miejscem parkingowym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  • wjazd na posesję umożliwiający skorzystanie z wejścia B możliwy jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym (numery telefonów i adres e-mail na stronie internetowej),
  • budynek jest parterowy z możliwością poruszania się na wózku inwalidzkim i dostępem do wszystkich pomieszczeń biurowych,
  • budynek nie posiada systemu informacji głosowej i pętli indukcyjnych,
  • interesantom przysługuje prawo do wstępu z psem przewodnikiem,
  • w budynku funkcjonuje automatyczny system oznakowania dróg ewakuacyjnych.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3