RODO w ZWiK

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się
z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119 ,str1) (dalej „RODO”), informujemy że:

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim (adres Podmiejska 3  78-500 Drawsko Pomorskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;  Wydział KRS Koszalin pod nr 0000057523.

Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem  poczty elektronicznej zwikdrawsko@post.pl, tel.94 363 00 90  a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby administratora.

 1. Inspektor ochrony danych

 Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: zwikdrawsko@post.pl, 094 363 00 97 a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „ Do Inspektora Ochrony Danych”

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji przez Administratora zadań z zakresu zawierania umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, przyjmowania wniosków w związku z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rachunkowych , ewidencyjnych, archiwalnych- na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO);
 2. prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie-podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność  przetwarzania  do realizacji prawnie uzasadnionego  interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO)
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –postawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania  do realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora .Uzasadnionym interesem  jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia obrony przed roszczeniami (art.6 ust.1 lit f RODO).

 

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w szczególności poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.

 1. Okres przechowywania danych:
 • przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
      1) prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
      2)  usunięcia danych (zob. art.17 RODO);
      3) ograniczenia przetwarzania (zob. art.18 RODO);
      4) przenoszenia danych- w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob.art.20 RODO);
      5) cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ) w dowolnym momencie;
      6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO.

   7. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

     Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji punktu 3.

    1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu         

               Pani/Pana dane  mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

     

    ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

    78-500 Drawsko Pomorskie
    ul. Podmiejska 3