O spółce

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim w imieniu Gminy świadczy usługi jej mieszkańcom w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Jest młodym zakładem, który powstał w wyniku szeregu przekształceń spowodowanych przemianami ustrojowymi i wzrostem zapotrzebowania społeczeństwa na te usługi.

W dniu 1 stycznia 1983 roku został utworzony w strukturze PGKiM w Drawsku Pomorskim Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W roku utworzenia przyjął on do eksploatacji 63 różnego typu hydrofornie na terenie miasta. Drawsko Pomorskie nie posiadało w tym czasie jednego układu wodociągowego. Nie wszystkie budynki mieszkalne w mieście posiadały instalację wodociągową. W roku 1987 została uruchomiona stacja wodociągowa przy ul. Łąkowej.

W roku 1993 układ technologiczny stacji został przebudowany na dwustopniowy, w 2004 na trzystopniowy. Stacja po kolejnej modernizacji jest w pełni zautomatyzowana i zaopatruje obecnie w wodę miasto i okoliczne wsie. W roku 1992 na bazie PGKiM powstał zakład budżetowy, w którym Zakład Wodociągów działał wspólnie z Zakładem Ciepłownictwa. Zakład ten został podzielony na dwa oddzielne zakłady 1 stycznia 1999 roku. Z dniem 1 stycznia 2001 roku w miejsce zakładu budżetowego została utworzona spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie. W latach 1996 – 2001 zakład przejął do eksploatacji gminne wodociągi i kanalizację. Obecnie zakład dostarcza wodę dla 90 % mieszkańców miasta i gminy, eksploatuje 12 stacji wodociągowych oraz 90,8 km sieci wodociągowej.

W roku 1993 została uruchomiona w Drawsku Pomorskim nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Wraz z budową oczyszczalni wybudowano kolektory ściekowe, które w znacznym stopniu pozwoliły zlikwidować bezpośrednie odprowadzenie ścieków do rzeki Drawy. W tym czasie na terenie miasta i gminy funkcjonowało 5 lokalnych oczyszczalni biologicznych typu rów cyrkulacyjny. Obecnie spółka eksploatuje centralną oczyszczalnię przy ul. Podmiejskiej 3 oraz dwie oczyszczalnie na terenie gminy. Ścieki do oczyszczalni są doprowadzane kolektorami o łącznej długości 63,8 km z wykorzystaniem 12 pompowni ścieków.

Oprócz świadczenia podstawowych usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków zakład wykonuje również usługi w zakresie projektowania, nadzoru i wykonawstwa sieci i urządzeń wod.-kan.

Zakład nie posiada certyfikatów i nagród. Osiągnięciem, którym się może szczycić jest to, że w tak krótkim czasie przy wydatnej pomocy Gminy została uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa miasta i znacznej części gminy.

Przedmiot działalności

Więcej

Organy spółki

Więcej

Struktura organizacyjna

Więcej

Wieloletni Plan Inwestycji oraz Realizacja inwestycji

Więcej

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3