Informacje

    Osoba zamierzająca prowadzić działalność w zakresie wywozu nieczystości płynnych, winna wystąpić z wnioskiem o zapewnienie odbioru ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, podając przybliżoną ilość wywożonych ścieków oraz dysponować środkiem transportu – wozem asenizacyjnym.
     Powyższe zapewnienie jest niezbędne przy wydaniu decyzji Burmistrza zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
     Po uzyskaniu w/w decyzji, jej kopię dołącza się do wniosku o zawarcie umowy na przyjęcie ścieków do punktu zlewnego, podając nazwę firmy, adres, nr telefonu, NIP i REGON. Po podpisaniu umowy, Dostawca ścieków otrzymuje indywidualny identyfikator do punktu zlewnego i od tego momentu może rozpocząć prowadzenie działalności.

Warunki wprowadzania nieczystości płynnych, pochodzących z opróżniania zbiorników bezodpływowych, do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim:

  • dostawca nieczystości dostarczy własnym transportem nieczystości płynne bytowe ze zbiorników bezodpływowych położonych na terenie gminy Drawsko Pomorskie;
  • nieczystości płynne dowożone do punktu zlewnego jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości płynnych bytowych z nieczystościami płynnymi przemysłowymi;
  • wprowadzane nieczystości płynne nie mogą zawierać zanieczyszczeń stałych, takich jak: worki, szmaty, butelki, puszki, piasku, nawilżane chusteczki nierozpuszczalne w wodzie itp.;
  • osoba dostarczająca nieczystości płynne w imieniu Dostawcy winna posiadać imienne upoważnienie do dostawy nieczystości płynnych;
  • przyjęcie nieczystości płynnych w punkcie zlewnym w każdy dzień oprócz dni świątecznych (w tym niedziel) w godzinach: od 7:00 do 18:00. W soboty od godz. 7:00 do 16:00;
  • każdorazowy zrzut nieczystości płynnych w punkcie zlewnym musi być zarejestrowany i potwierdzony przez kierowcę Dostawcy nieczystości na stosownym potwierdzeniu przyjęcia ścieków, które to będzie podstawą opłat za ilość przyjętych m3 na punkt zlewny;
  • uwodnienie nieczystości płynnych nie mniejsze niż 99%.
  • wskaźniki zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych w punkcie zlewnym nie mogą przekraczać:
  • a) BZT5             1300 mgO2/l
   b) ChZT             2700 mgO2/l
   c) Pog.                      20 mgP/l
   d) Nog.                   300 mgN/l
   e) odczyn             6,0 – 9,0 pH
   f) zawiesina ogólna 1500 mg/l.

   Jarosław Łepek

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3